18. aprillil 2013 toimus Tartus EPNi üldkoosolek, kus kinnitati 2012 aasta majandusaruanne, tutvustati 2013. aasta tegevuskava ning toimus ühine arutelu töörühmades EPN arengukava koostamiseks. Pealelõunane
 paneeldiskussioon „Naised piirivalves 20“ oli pühendatud piirivalve valdkonnas töötavatele naistele. Õhtuse koosviibimise ja etenduse vaatamisega Vanemuise teatris tähistati 20 aasta möödumist esimesest naispassikontrolöride kursuse alustamisest taasloodud Eesti Piirivalves.

26. aprillil 2013 oli EPNi liikmetel võimalik osaleda Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt korraldatud konverentsil "Koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat edendamas".

29. aprillil 2013 kinnitas Raigo Haabu (peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal peadirektori ülesannetes) Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Politsei Naisühenduse tegevuskava 2013-2015 koostöölepingu täitmiseks, mis sõlmiti PPA ja EPN vahel 16.01.2013

04.maini 2013 oli võimalik tellida EPN logoga meeneid. Hetkel on kõik meenete tellimused ära saadetud ja osaliselt ka tellimused täidetud. Esimesel võimalusel toimetatakse kõik meened tellijateni.

18.mail 2013 osales EPNi juhatuse liige Veronika Isberg Eesti Naisteühenduste Ümarlaua seminaril „Uuringutega kindlaks tehtud …“? ja sellele järgneval Eesti Naisühenduste Ümarlaua volitatud
esindajate koosolekul
. Alates 12.aprillist 2011 on EPN  Eesti Naisühenduste Ümarlaua liige. EPNi poolseteks volitatud esindajateks on Veronika Isberg ja Sirje Sarapu. Eesti Naisühenduste Ümarlaua (ENÜ) 10-ndaks sünnipäevaks valmib elektrooniline kogumik liikmesorganisatsioonide ja ENÜ tegevuse kohta nende aastate jooksul. Selle kogumiku jaoks saadavad kõik liikmesorganisatsioonid 15. juuliks 2013 lühikokkuvõtte oma viimase 10 aasta tegevustest koos fotodega.  

Maikuu viimasel nädalal toimusid Eestis Põhjamaade, Balti riikide ja Loode-Venemaa koostööprojekti „Võitlus inimkaubandusega: tööjõu, laste ja seksuaalne ekspluateerimine“ kolmas õppereis ja lõpukonverents
OHVRITE JA KURJATEGIJATE IDENTIFITSEERIMINE – MIKS ME EI MÄRKA NEID?
28-29. mail 2013 toimunud Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku projekti kolmandat õppereisi ja 30.-31. mail toimunud Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis ja Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku
korraldatavat  rahvusvahelist inimkaubanduse teemalist konverentsi korraldamist koordineerisid Veronika Isberg ja Raili Ångman ning aitasid korraldada paljud EPN liikmed. 

03.juunini 2013 oli võimalik EPNi liikmetel osaleda fotokonkursil „Märka stereotüüpi“. Sotsiaalministeerium
korraldas fotokonkursi soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames, mille eesmärk oli tõsta Eesti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Kampaaniat rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

07. juunil 2013 osalesid EPNi liikmed Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ uue numbri esitlusel ning järgneval ümarlaual „Helsingi Ülikooli Christine Instituudi 5. konverentsi jälgedes“ (Feminist thought – politics of concepts 23-25 May 2013, University of Helsinki, Finland).

Kuni 14.juunini 2013 oli võimalik kandideerida Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku poolt korraldatavale karjääri arendusseminarile, mis toimub Austrias 14-18.10.2013. Kandidaate oli viis ja juhatuse otsusega osutus valituks Miina Frank, kelle lähetuskulud katab Politsei- ja Piirivalveamet.

14. juunil 2013 osalesid EPNi liikmed Zonta Tallinna Klubi ja Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühenduse poolt korraldatud  ümarlaual "NAINE, SA OLED ROHKEM VÄÄRT!" Toimus kaks paneeli: „Mida tähendab võrdse tasustamise põhimõte ja kuidas see aitab vähendada palgalõhet?“ ja  „Kuidas jõuda soolise tasakaaluni otsustustasandil?“. Päeva lõpuks andsid ümarlaual osalevate naisühenduste esinaised ülevaate oma ühenduse tegevustest, mis võivad aidata jõuda soolise tasakaaluni otsustustasandil. EPN esinaine Sirje Sarapu tõi muuhulgas välja olulisena PPA ja EPN tegevuskava 2013-2015, mille kohaselt võimaldatakse EPNil olla arvamuse andjana kaasatud PPA tegevustesse, mis avaldavad või võivad avaldada mõju politseis töötavatele naistele: karjäärisüsteemi arendamise töörühmas osalemine; vormiriietuse töörühmas osalemine; palgajuhendi ja edutamise korraga seotud dokumentidele arvamuse andmine.