Kohtuti taas sarja „Lähme maale“ raames  5-6. juulil 2013  ja sel korral oli võõrustajaks Riina Mägi Saaremaalt. Esimene päev veedeti meeleoluka seltskonnaga Saaremaad vaadeldes ja õhtu grillides ning  eheda Saare Sortsi Sauna mõnusid nautides. Teist päeva alustati joogamattidel ja hiljem külastati Saaremaa naabersaart Abrukat.

Loksal toimus 13-14. juulil 2013  Eesti Politsei Naisühenduse ja Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühenduse lastelaager „Jää ellu“ koostöös Kaitseliidu Harju malevaga. Laagris osales 41 last. Laagris ehitasid lapsed kogenenud kaitseliitlaste ja noorkotkaste käe all endale onni, kus ööbisid, õppisid tundma puid ja taimi, valmistavad käepärastest vahenditest puulusika, tutvusid noorkotka ja kodutütarde vormiriietusega ja harjutasid kätt ning treenisid silma õhupüssi ja vibu laskmises. Samuti harjutati meeskonnatööd ja nauditi koos aega lõkke ääres olles.

Alu mõisas toimus 23-24. augustil 2013 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua  suvekool, millest võttis osa Veronika Isberg. Suvekoolis arutleti teemadel:  

võrdse kohtlemise põhimõtted, diskrimineerimine või mitte – ettekanne Merle Albrant ja Kadi Viik, vt linke www.stereotüüp.eewww.erinevusrikastab.ee , Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika 2013 – ettekanne Liina Kanter
1.09.2013 hakkas ilmuma soolise võrdõiguslikkuse alast teavet levitav e-Infokiri

Kes me oleme ja mida me teeme? Kelle jaoks me teeme ja kuhu tahame jõuda? Mis on vabatahtlik tegevus?      Milleks on arengukava vaja MTÜ-dele? Kuidas huvide eest seista? – ettekanne Ülle-Marike Papp

ENÜ järgmise 10 aasta eesmärkide ja tegevuste arutelu – ettekanne Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt. ENÜ strateegia ja tegevuskavaga töö jätkub.

Sisekaitseakadeemia territooriumil  toimus 25. augustil 2013 vabatahtlike perepäev, kus EPN liikmed Marianne Heinmäe, Ave Konno, Anneli Annist ja Sirje Sarapu pakkusid abi toitlustamise korraldamisel.

Sellel suvel valmisid EPN logoga meened ja kõik on juba ka omanikeni toimetatud.

Veronika Isberg ja Tea Prikk kui  Eesti Politsei Naisühenduse esindajad andsid 2. septembril 2013 intervjuu teemal „Naised politsei juhtimises“ Berliini Politsei külalistele Regina Lawitzkele ja Kornelia Nehsele. Berliini Politsei on välja arendanud programmi naiste edutamiseks ja antud programmi raames soovivad nad kohtuda teiste Euroopa partneritega, et vahetada kogemusi naiste edutamise alal.Intervjuu sisaldas järgmisi punkte: Naiste
edutamise kontseptsioon ja/või karjääri ning pereelu ühildamine; Kuidas on naiste edutamine teie politseisüsteemis korraldatud; Spetsiifiline haridus ja väljaõpe või muud toetavad meetmed; Inimressursi arengumeetmed juhtimistasandi jaoks; Kommunikatsioon ja vastastikune lugupidamine; Naiskvoodid; Tulemused: edu või ebaõnnestumine; Naiste osakaal teie politseisüsteemis ja/või spetsiifilistes valdkondades; Töösoorituse statistiline arvestamine, kaasa arvatud osalise tööajaga rakendatud töötajad; Naiste osakaal väliteenistuses (vormiriiete kandmist eeldavas teenistuses), kriminaaluurimises (CID)  ja administratiivteenistuses.

EPN liikmed osalesid 8. septembril 2013 toimunud SEB sügisjooksul.

12. septembril 2013 möödus 103 aastat sellest kui Los Angelese politseis asus  tööle Alice Stebbins Wells, maailmale teadaolevalt esimene naispolitseinik.  Seoses selle tähtpäevaga andis Sirje Sarapu intervjuu Vikerraadiole. Alice Stebbins Wells oli tööle asudes 37 aastane  ja ta töötas politseis 30 aastat kuni
pensionile minekuni. Tööle asumisel oli tema esmaseks eesmärgiks aidata tegeleda alaealiste laste ja naistega, kes olid kuriteo ohvrid. Sel hetkel kui tema läks pensionile, oli Los Angelese politseis tööl juba 1513 naist. Enne
politseisse tööle asumist oli Alice olnud sotsiaaltöötaja. Samuti oli  Alice Stebbins Wells  Rahvusvahelise
Naispolitseinike Assotsiatsiooni asutaja ja esimene president. Assotsiatsioon loodi 1915. aastal, seega täitub organisatsioonil 100 aastat asutamisest 2015. aastal ja seda tähistatakse rahvusvahelise konverentsiga Suurbritannias.

Arengukava töörühm kogunes 17. septembril 2013, et teha kokkuvõtted kevadel toimunud üldkoosoleku töörühmade ettepanekutest ja minna edasi arengukava koostamise protsessiga.

Sellel sügisel toimuvad Euroopa Naispolitseinike Võrgustikus uued valimised ja seoses sellega oli võimalus esitada kandidaadid. Eelmise perioodi – 2011 novembrist kuni 2013 novembrini oli Veronika Isberg Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse liige Politsei- ja Piirivalveameti esindajana ning Elina Orumaa Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogu liige EPN esindajana. EPNi juhatus tegi PPA-le ettepaneku jätkata Euroopa
Naispolitseinike Võrgustikuga koostööd kontaktiisiku kaudu, kelleks esitasime Veronika Isbergi. Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse otsusel tehti Euroopa Naispolitseinike Võrgustikule ettepanek määrata EPNi esindajaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogusse EPNi liige Elina Orumaa koos kandideerimisõigusega võrgustiku
 juhatusse.

Ajakirja „Radar“ septembrikuu numbris on intervjuu Sirje Sarapuga seoses peatse Eesti Politsei Naisühenduse 10. aastapäeva saabumisega, mida ühendus tähistab 7. detsembril 2013 Pärnus ümarlauaga ja sellele järgneva vastuvõtuga.