Koolitus "Stressist tööst ja sellega toimetulekust"

20. novembril 2011 kogunes pea 25 Eesti Politsei Naisühenduse liiget Võrru, Kubija hotelli, et saada uusi teadmisi stressiga toimetuleku kohta. Koolitajateks olid koolitus- ja konsultatsioonifirmast „Stability Consulting“ naerukoolitaja Silva Sirge ja psühholoogia- ja pedagoogikalektor Ülle Kalvik. Lektorid andsid  2 päeva vältel ülevaate stressi olemusest, peamistest stressiallikatest ning stressiga toimetulekust. Esimesel päeval toimus grupitöö teemal „Kuidas vabaneda tööstressist“ kus toodi välja tegevused mis aitaksid seda ennetada ja sellest vabaneda. Teisel päeval praktiseerisime naerujoogat, millel on positiivne mõju nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele ning stressi, valu ja depressiooni pidurdav toime.

Hotellis viibitud aja jooksul said soovijad nautida loodusspaa hoolitsusi ning samuti toimus esimese päeva õhtul saunasalongis ja kaminasaalis arutelu vabas õhkkonnas. Enne Kubija hotellist lahkumist kuulsid enamus meist esmakordselt valguse keelest, mis kõlas väga müstilisena ja mida pidavat oskama väga vähesed inimesed. Kindlasti jäi kõigile koolitust meenutama naeruteraapias praktiseeritud  „HO-HO-HA-HA-HAA“ (koos käteplaksutustega).


26 - 30. septembril toimunud karjääriseminarist

26.-30. septembril 2011 toimus Murastes Siseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku ( European Network of Policewomen, edaspidi ENP) iga aastane karjääriseminar „Career Development Seminar“. Seminari korraldajateks lisaks ENP´le olid Eesti Politsei Naisühendus (edaspidi EPN), Politsei- ja Piirivalveamet ning Sisekaitseakadeemia. Seminarist võttis osa 16 naispolitseiametnikku kokku kaheksast (8) riigist: Austriast, Belgiast, Eestist, Hispaaniast, Hollandist, Iirimaalt, Šveitsist ja Taanist ning mentor Susanne Thalheim Saksamaalt.

Tegemist oli arvult 20nda seminariga, mille raames oli võimalik nädala jooksul tegeleda enesearenduse ja oma karjääri planeerimisega. Samuti näpunäited avaliku esinemise tarvis. Seminar koosnes teoreetilistest loengutest, kuid rõhuasetus iseseisval ja grupitööl. Teisisõnu nelja päevane ettevalmistus ja spikker viiendal päeval enese karjäärimudeli ettekandmiseks. Igale ettekandele järgnesid kuulajate poolt asjalikud kommentaarid ja konstruktiivne, erapooletu kriitika.

Saadud teadmistesse põimus info kolleegidega kogemuste vahetamisest. Samuti harivad külaskäigud. Neist PPA politseimuuseumis tutvustas pr Mai Krikk huvitavalt muuseumi eksponaate, põimides faktidesse kuulajaid köitvaid lugusid konkreetses aja loos väljapaistvatest persoonidest. Põhja Prefektuuri juhtimiskeskuses saadi ülevaade saabuvate teadetele vastuvõtmise ja edastamise protseduurist. Küsimused puudutasid nn täiskuu aega kuni kopteritelt saadava pildiinfo (kaamerasalvestuse) kuvamist juhtimiskeskuse arvutiekraanil. Põnev ja kaasahaarav oli Sisekaitseakadeemias (Kase tn 61) hr Marek Link´i tutvustus tema poolt loodud ja juhendatavas innovaatiliste haridustehnoloogiate keskuse virtuaalsimulatsiooniklassis erinevate kriisisituatsioonide lahenduste planeerimise ning 3D tasandil läbi mängimise kohta. Teisalt olemas võimalus harutada lahti juba asetleidnud olukord. Ladusad pajatused ja giidide kaasahaarav esitlusviis muutsid nauditavaks ekskursioonid Tallinna vanalinnas ja Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares.

Seega enesearendamine ja sammuseadmine karjääri tarvis toimub seal, kus sa ise uudishimu ilmutad, vastused kokku korjad ja osavõtlikkust üles näitad. Seminari käigus arenes oskus eesmärke sõnastada, enesekriitikas ka positiivsust näha ning end organisatsioonis määratleda.

Karin Sadam
Lääne Prefektuur


Eesti Politsei Naisühendus sõlmis sidemeid Soome politseiga

Möödunud nädalal külastasid  Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) liikmed Pasila politseijaoskonda eemärgiga arendada koostööd.

Reedel, 13. mail 2011 võtsid EPN 39 liiget ette teekonna üle lahe, et minna külla Soome kolleegidele. Peale hommikusööki algas laeva konverentsiruumis ühenduse liikmete töökoosolek. Naisi oli tulnud tervitama OÜ Viking Line Eesti tegevjuht Inno Borodenko, kes tegi huvitava ettekande laevafirmast. Koosolekul selgitas EPN Põhja-Eesti osakonna juhataja Sirje Sarapu, kuidas tekkis mõte külastada soomlasi: „Algselt tahtsime laeval pidada oma osakonna koosolekut, kuid EPN ühenduse esinaine Veronika Isberg leidis arutelu käigus, et idee on sedavõrd hea ning ettevõtmisele võiks kaasata kõik ühenduse naised." Nii algaski läbirääkimiste pidamine Soome kolleegidega ja reisiplaanide paika panemine.

Helsingis võttis EPN naisi vastu Soome politsei esindaja Eija Aspholm , kes viis külalised Pasilasse riigi suurimasse politseijaoskonda. Oma tööd tutvustas kriminaalpolitseinik, kes rääkis põhiliselt laste vastu suunatud kuritegude menetlemisest ja korrakaitsepolitseinik, kes selgitas oma valdkonna tööpõhimõtteid. Mõlemad politseinikud tõdesid, et Helsingi on turvaline linn vaatama sellele, et Pasilas elab 220 000 inimest. Palju tööd politseinikele annab olümpiahall, sest seal toimuvad pidevalt suurvõistlused, samuti asuvad piirkonnas presidendi eluruumid.

Veel vahetati muljeid, kuidas on korraldatud mõlemas riigis politseiharidus. Selgus, et sisseastumiskatsed on Soomes ranged, naised peavad olema väga heas füüsilises vormis ja täitma mõningaid norme samamoodi nagu mehed. Keskmiselt saab õpinguid alustada 25% naisi ja 75% mehi. Piirkondlik politseitöö on paljuski sarnane Eestile, kuid soomlased ütlesid, et palju probleeme üritatakse lahendada telefoni teel - politseinikud on saanud hea klienditeeninduse õpet. Ametliku osa lõpetuseks leidis EPN juhatuse liige Raili Ångman ja ka Soome politsei esindajad, et koostööd on mõlemapoolselt vaja arendada, sest siis on hõlpsam tulevikus läbi viia mõnda rahvusvahelist projekti või politseioperatsiooni.

Külastus lõppes ekskursiooniga politseimajas.

Soome reisi organisaator Maret Tamra ja EPN liikmed leidsid, et kogu ettevõtmine läks suurepäraselt korda. Suur tänu korraldajatele ja OÜ-le Viking Line ürituse sponsoreerimisel.

Mari Riina Rist
Eesti Politsei Naisühenduse liige


Sisekaitseakadeemia hakkab toetama Eesti Politsei Naisühendust


Täna, 2. mail 2011 allkirjastasid koostöö raamlepngu Sisekaitseakadeemia (SKA) rektor Laur Tabur ja Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) esinaine Veronika Isberg. Lepinguga sätestatakse üldised tingimused, mille alusel edaspidiseid koostööprojekte ellu viima hakatakse. Ajendiks raamlepingu sõlmimiseks oli edukalt läbiviidud heategevuslik koguperepäev Naistelt Naistele selle aasta 6.märtsil.

Rektor Lauri Taburi sõnul soovib Sisekaitseakadeemia sõlmitava koostöölepinguga toetada sisejulgeoleku karmi maailma naiselikuma poole tegemisi. "Meie kõrval ja ümber töötab iga päev tuhandeid tublisid ja kauneid naisi, kelle töö on vähemalt sama oluline ja tulemuslik, kui meeskolleegide oma. Koostöös naisühendusega loodame nende naiste olemasolu veelgi enam maailmale näidata" rõhutas Tabur.

EPN esinaine Veronika Isberg rõõmustab, et naisühenduse esimese koostöö raamlepingu sõlmimine toimub just Sisekaitseakadeemiaga. "Meil on olnud siiani väga hea koostöö ning sõlmitav leping on selle märgiks, et meie koostöö jätkub ja tõstab selle uuele tasandile", jätkab Isberg.

Täna sõlmitud lepingu objektiks on EPN eesmärkide saavutamise toetamine ning nendega arvestamine Sisekaitseakadeemia tegevustes. Muuhulgas tähendab see kokkulepet koostöös korraldada politseiasutustes ja SKA-s töötavaid naisi toetavaid üritusi, EPNi tegevusteks vajalike SKA hoonete ja rajatiste kasutamise võimaldamist vastavalt akadeemia võimalustele ning organisatsiooniliikmete vastastikune informeerimine ükteise tegevustest ja võimalustest.

Järgmine koostööprojekt, kus Sisekaitseakadeemia Politsei Naisühenduse õla alla paneb, on septembri lõpus SKA politsei-ja piirivalvekolledži Muraste õppekompleksis läbiviidav European Network of Policewomen iga-aastane Career Development seminar.

6.märtsil EPNi eestvedamisel ning SKA ja Naiskodukaitsjate kaasabil korraldati esmakordselt heategevuslik koguperepäev Naistelt Naistele, mille käigus koguti Eesti Naiste Varjupaikade Liidule 753,79 eurot. Saadud summaga taasavati vägivalda kogenud naiste tugitelefon.


Eesti Politsei Naisühenduse liikmed osalevad projektis "Sootundlik eelarvestamine"

20. aprillil 2011

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning Sotsiaalministeerium viivad 2010. aasta oktoobrist kuni 2012. aasta aprillini ELi tõõhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi "Progress" (2007-2013) raames ning Euroopa Komisjoni toetusel läbi projekti "Sootundlik eelarvestamine".

Projekti eesmärgiks on anda riigieelarve koostamises osalevatele ministeeriumide ametnikele teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas lõimida soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet riigieelarve koostamise ja täitmise protsessi ning aidata seeläbi kaasa riigi raha kasutamise kuluefektiivsemaks muutmisele.

Inimkeskse lähenemise järgi ei ole eelarve kunagi sooliselt neutraalne, mistõttu peab eelarve planeerimisel, koostamisel ning täitmisel pidama silmas, et sellel, kuidas raha kasutatakse, on naistele ja meestele erinevad mõjud. Eelarvestamine on sootundlik, kui soolise võrdõiguslikkuse põhimõte ning eesmärgid põimuvad rahanduspoliitikaga. Sootundliku eelarvestamise metodoloogia kasutamine aitab kaasa avalike teenuste muutmisele kasutajasõbralikumaks ja sihtgrupi vajadustega rohkem vastavuses olevaks. Kusjuures eelarve vahendite jagunemine erinevate kulude katteks peab aitama kaasa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisele.

Projekti raames antakse välja ka soolise võrdõiguslkkuse käsiraamat ning korraldatakse projektis osalejatele koolitusi ja infopäevi.

Esimene koolitusmoodul viidi läbi 19-20.aprillil Sagadi mõisas, kus osalesid EPN esinaine Veronika Isberg ning liikmed Tiina Mäe, Heli Laasik ja Merili Õismaa.

Koolituse esimesel päeval tutvustati soolise võrdõiguslikkuse põhimõisteid ja teoreetilisi käsitlusi, arutleti rühmatöödes soolise ebavõrdsuse ilmingute üle ühiskonnas ja räägiti soostereotüüpse mõtlemise mõjudest meie käitumisele ja ühiskonna arengule. Koolitajad andsid ülevaate soolise võrdõiguslikkuse olukorrast Eestist ja arutleti palgalõhe teemadel. Räägiti kultuuri, meedia ja hariduse rollist soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning arutleti teemal "Mehed ja sooline võrdõiguslikkus".

Huvitava ettekandega teemal "Mis kasu tõuseb soolisest võrdõiguslikkusest?" esines USA Minnesota Ülikooli soouuringute ja sotsioloogia professor Bruce Nordstrom-Loeb. Bruce rääkis USA kogemusest soolise võrdõiguslikkuse temaatikal. Ta tõi välja, millist kasu toob soolise võrdõiguslikkuse temaatika naistele, meestele, tööandjatele ja majandusele, perele ja lastele ning ühiskonnale. Oluline on see, et soorollid on muutunud aja jooksul, enam ei ole mees peres ainuke töötaja ning tavapärane on see, et peres on 2 töölkäijat. Samuti tõi ta välja, et lõhe meeste ja naiste tööde vahel on vähenenud. Naiste jaoks on küllaltki raske leida tasakaal töö ja eraelu (pere) vahel.

Koolituse teisel päeval keskenduti soolise võrdõigusliikuse poliitilisele ja õiguslikule taustale ning räägiti inimkaubanduse ja soolise vägivalla teemadel. Saime teada, kuidas võtta arvesse sugupoolte aspekti otsustamisprotsessides ja räägiti soolisest tasakaalust organisatsiooni sisekliima ja arengu seisukohalt.

EPN osaleb antud projektis just seetõttu, et saame kasutada projektis saadud teadmisi ka enda ühenduse töös ning soovime aidata kaasa projekti eesmärkide täitmisele.


Naistelt Naistele koguperepäeval kogutud rahadega taasavatakse tugitelefonNaiskodukaitse, Eesti Politsei Naisühenduse ja Sisekaitseakadeemia koostöös korraldatud koguperepäeva Naistelt Naistele raames kogutud summadega taasavatakse tugitelefon vägivalda kogenud naistele.

Reedel, 25. märtsil 2011 andsid koostööpartnerid 6. märtsi koguperepäeva külastajate annetused üle Eesti Naiste Varjupaikade Liidule. Naistelt Naistele harivate töötubade ning sisejulgeoleku-teemalise meelelahutusega sisustatud päeva sümboolse 1-eurose sissepääsutasu ning loteriituludega koguti kokku 753,79 eurot, mis kroonides teeb ligi 12 000 kr.

"Ajutiselt oli suletud tugitelefon 1492 vägivalda kogenud naistele. Selle summa abil tasutakse riigilõiv ning telefoniliin avatakse taas", lubas Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige pr Eha Reitelmann.

Eesti Naiste Varjupaikade Liit koondab naiste varjupaikasid üle Eesti, kus pakutakse psühholoogilist nõustamist ja tuge koduvägivalla all kannatavatele naistele. Naistevastane vägivald on ühiskondlik probleem, millest räägitakse avalikkuses vähe.

Naistelt Naistele koguperepäeva üheks eesmärgiks oli tõmmata antud probleemile suuremat tähelepanu, panna inimesed selle üle mõtlema. "Eesti suurima naisorganisatsoonina tunneme end kohustatuna seisma kõikide naiste õiguste eest", nendib Naiskodukaitse esinaise asetäitja Kersti Podmošenski.

Koostööpartnerid plaanivad samalaadse ürituse korraldada ka tuleval aastal. Keda järgmise üritusega toetada planeeritakse, pole veel selge.


Olete oodatud naistepäevale pühendatud kogupereüritusele!

Eesti Politsei Naisühendus, Naiskodukaitse ja Sisekaitseakadeemia korraldavad  6. märtsil 2011 Sisekaitseakadeemias naistepäevateemalise heategevusliku kogupereürituse. 


Ürituse peamiseks eesmärgiks on tutvustada naistele võimalusi ning jagada konkreetseid teadmiseid ja oskuseid enda ning oma lähedaste turvalisuse tõstmiseks. Lisaks propageeritakse üritusega kodanikualgatust ja tahetakse tõsta inimeste teadlikkust naiste võimalustest ja ülesannetest jõustruktuurides. Vähemtähtis pole ka heategevuslik eesmärk, milleks on  Eesti Naiste Varjupaikade Liidu toetamine sümboolse hinnaga piletite müügist ja kohapeal kogutud annetustest saadud summaga.

Kolme institutsiooni koostöös korraldatav heategevusüritus on suunatud kogu perele: erinevates töötubades leiavad tegevust nii lapsed kui täiskasvanud.

Õpetatakse enesekaitset, igapäevaturvalisust ja looduses ellujäämise nippe. Harjutada saab elupäästva esmaabi ja seal hulgas ka elustamise praktilisi oskusi. Tutvumiseks on väljas erinevad relvad ja julgemad saavad kätt proovida laskesimulaatoril.

Huvitavat meelelahutust pakub päeva keskpaigas moeshow, kus oma igapäevaseid ja pidulikke vorme demonstreerivad vormikandjad naised. Muusikalise poole eest hoolitseb Politsei- ja piirivalveorkester.

Tubaste tegevuste kõrval on väljas võimalik vaadata teenistuskoerte demonstratiivesinemist, tutvuda sisejulgeolekuasutuste teenistusautodega ning sobivatel ilmastikuoludel lendab kohale Politsei-ja Piirivalveameti lennusalga helikopter.

Käsitöötubades vilditakse, punutakse, meisterdatakse pärlitest ehteid, õpitakse seebi keetmise nippe, valmistatakse garneeringuid peolauale ja palju muud põnevat.

Avatud on meestehoid, kus mehed saavad naistepäevaks oma käega kena kingituse valmistada ja lastenurk. Kohal on ka laste suured sõbrad Lõvi Leo, Nublu ja Ilves Illimar.

Lisainfot ürituse kohta ja täpse päevakava leiab kodulehelt www.naistepaev.ee.

Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS