Kokkuvõte 2013 IV kvartali tegemistest 


Sellel sügisel toimusid uued valimised nii Euroopa Naispolitseinike Võrgustikku kui ka Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgutikku. Euroopa Naispolitseinike Võrgustikule tehti ettepanek - määrata EPNi esindajaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogusse Elina Orumaa koos kandideerimisõigusega võrgustiku juhatusse Elina sooviavalduse ja EPN juhatuse otsuse alusel. Tänaseks on Elina osutunud valituks ja on kaheks järgnevaks aastaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse liige, Veronika Isberg jätkab selles ühenduses
PPA poolse kontaktisikuna. Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgutikus toimusid uue esinaise ja tema asetäitja valimised. Esinaise asetäitjaks valiti Läti esindaja, aga uut esinaist sel korral ei valitud ning otsustati, et Veronika Isberg jätkab esinaisena kuni 2014. aasta lõpuni. Eestist jätkab veel võrgustiku juhatuse  töös Raili Ångman ning kolmanda esindajana Clara Guralnik.

Alates 01. oktoobrist on EPNi liikmetel võimalik külastada Tallink Spa & Conference Hotel´is asuvat veekeskust Aqua Spa soodushindadega EPNi liikmepileti ettenäitamisel.  

26. oktoobril keetsid Naiskodukaitse liikmed Ristil sõdurimoosi ja kuni 6. detsembrini kudusid tublid naised Eesti rahvusmustrites sokke ja kindaid, et need saata välismissioonidel viibivatele kaitseväelastele. Ka meie ühenduse liikmed andsid sellesse toredasse ettevõtmisse oma panuse.

Mandatum Life Varahaldus korraldas Eesti Naisjuristide Liidule 1. novembril koosviibimise, kuhu olid oodatud ka meie ühenduse liikmed. Kohtumisel arutleti teemadel: likviidsete reservide efektiivsem paigutamine madala intressikeskkonna tingimustes ja maksude optimeerimine elukindlustuslepingute abil. Õhtu lõppes üllatuskülalisega.

22. novembril oli meie liikmetel võimalik tasuta osaleda koolitusel „Inimkaubanduse ohvri esindamine kriminaalmenetluses”. Koolitusel olid lektoriteks Eda Mölder MTÜ Eluliinist ja Maarika Pähklemäe Eesti Naisjuristide Liidust.

25. novembril toimus konverents “Mehed naistevastasest vägivallast”, mille korraldas Eesti Naiste Varjupaikade Liit koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga. Konverentsil osalesid ka meie ühenduse liikmed.
     
7. detsembril tähistas Eesti Politsei Naisühendus kümnendat sünnipäeva Pärnus Strand Spa & Conference hotellis ümarlaua ja sellele järgneva piduliku vastuvõtuga. Päeva esimesel poolel toimus kaks paneeldiskussiooni, kus käsitleti ühiskonnas, eelkõige laste ümber kerkivaid probleemküsimusi. Paneelide eestvedajaks oli Lõuna prefektuuri korrakaitseteabetalituse ennetusteenistuse vanem Marina Paddar. Esimeses paneelis arutleti teemal - lapsed ja seksuaalne väärkohtlemine, inimkaubandus ning paneelis osalesid Lõuna prefektuuri lastekaitsetalituse vanemuurija Liia Kilp, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Raul Heido,  Tartu Ülikooli õigussotsioloogia lektor Anna Markina ja Pähklemäe & Co Law Office OÜ jurist Maarika Pähklemäe. Teine paneel käsitles lapse kasvamist ilma vanemate läheduseta. Sõna võtsid SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja Sirli Peterson, Õiguskantsleri kantselei laste õiguste  osakonna vanemnõunik Margit Sarv ja Tartu ohvriabi psühholoog Katti Kask. Päeva teises pooles tänati koostööpartnereid ja oma ühenduse liikmeid, samuti anti üle esimese naispolitseiniku Lydia Kuke järgi nime saanud Eesti Politsei Naisühenduse teenetekuju Lydia. Teenetekuju vääriliseks peeti eelmist Eesti Politsei Ühenduse esinaist Veronika Isbergi, kelle eestvedamisel on ära tehtud suur töö ja organisatsioon on jõudsalt arenenud. Päeva lõpetuseks pakkus Rapla politseijaoskonna näitetrupp lustaka etenduse näol meelelahutust, kus läbi huumoriprisma näidati politseinike kodanike vastuvõtupäeva.

15.detsembril osales Veronika Isberg Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajate koosolekul, kus arutati ENÜ
tulevikustrateegiat ja muid jooksvaid küsimusi.

Detsembris valmistas Eesti Politsei Naisühendus koostöös käsitööringiga jõulurõõmu oma kolleegidele, kelle peres kasvab viis ja enam last. 2008. aastal toimunud politsei tervise- ja perespordipäeval heategevuslikul eesmärgil kogutud raha eest ostsid Eesti Politsei Naisühenduse liikmed komme ja piparkooke ning koos tublide PPA käsitööringi naistega pakiti maiustused jõulukingiks politsei suurperede lastele. Kõik viiekümne viiele lapsele mõeldud kingipakid toimetati detsembri teises pooles suurperedeni.

Eesti Politsei Naisühendus korraldas 18. detsembril Politsei- ja Piirivalveameti peamajas jõuluturu, kus sai maitsta piparkooke ja jõulujooki, kaubelda kõige meelepärasega, osta jõulukuuski ning osaleda heategevuslikus loteriis. Loterii raames koguti 407 eurot, osa sellest summast moodustas ühe jõuluturu kaupleja poolt tehtud oma müügitulu annetus. Kogutu antakse üle vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetuseks.

Eesti Naisjuristide Liit ja Kaitseliidu Toompea malevkond korraldasid 21-22. detsembril  ühismatka  „Jõuluks koju“, kus osalesid ka meie ühenduse liikmed. Läbiti Liiapeksi-Aegviidu 36 kilomeetri pikkune matkarada, vahepealse ööbimisega Jussi järvede ääres RMK laagripaigas.

Meie ühenduse liikmed osalevad „Naistelt naistele” töörühmas ning naisorganisatsioonide esindajate töögrupis, mis on mõned korrad koos käinud ja tegeleb 7. märtsil plaanitava naiskongressi ettevalmistamisega.


Kokkuvõte 2013 III kvartali tegemistest 


Kohtuti taas sarja „Lähme maale“ raames 5-6. juulil 2013  ja sel korral oli võõrustajaks Riina Mägi Saaremaalt. Esimene päev veedeti meeleoluka seltskonnaga Saaremaad vaadeldes ja õhtu grillides ning eheda Saare Sortsi Sauna mõnusid nautides. Teist päeva alustati joogamattidel ja hiljem külastati Saaremaa naabersaart Abrukat.

Loksal toimus 13-14. juulil 2013  Eesti Politsei Naisühenduse ja Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühenduse lastelaager „Jää ellu“ koostöös Kaitseliidu Harju malevaga. Laagris osales 41 last. Laagris ehitasid lapsed kogenenud kaitseliitlaste ja noorkotkaste käe all endale onni, kus ööbisid, õppisid tundma puid ja taimi, valmistavad käepärastest vahenditest puulusika, tutvusid noorkotka ja kodutütarde vormiriietusega ja harjutasid kätt ning treenisid silma õhupüssi ja vibu laskmises. Samuti harjutati meeskonnatööd ja nauditi koos aega lõkke ääres olles.

Alu mõisas toimus 23-24. augustil 2013 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua suvekool, millest võttis osa Veronika Isberg. Suvekoolis arutleti teemadel:  

võrdse kohtlemise põhimõtted, diskrimineerimine või mitte – ettekanne Merle Albrant ja Kadi Viik, vt linke www.stereotüüp.ee, www.erinevusrikastab.ee , Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika 2013 – ettekanne Liina Kanter
1.09.2013 hakkas ilmuma soolise võrdõiguslikkuse alast teavet levitav e-Infokiri

Kes me oleme ja mida me teeme? Kelle jaoks me teeme ja kuhu tahame jõuda? Mis on vabatahtlik tegevus?     Milleks on arengukava vaja MTÜ-dele? Kuidas huvide eest seista? – ettekanne Ülle-Marike Papp

ENÜ järgmise 10 aasta eesmärkide ja tegevuste arutelu – ettekanne Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt. ENÜ strateegia ja tegevuskavaga töö jätkub.

Sisekaitseakadeemia territooriumil toimus 25. augustil 2013 vabatahtlike perepäev, kus EPN liikmed Marianne Heinmäe, Ave Konno, Anneli Annist ja Sirje Sarapu pakkusid abi toitlustamise korraldamisel.

Sellel suvel valmisid EPN logoga meened ja kõik on juba ka omanikeni toimetatud.

Veronika Isberg ja Tea Prikk kui Eesti Politsei Naisühenduse esindajad andsid 2. septembril 2013 intervjuu teemal „Naised politsei juhtimises“ Berliini Politsei külalistele Regina Lawitzkele ja Kornelia Nehsele. Berliini Politsei on välja arendanud programmi naiste edutamiseks ja antud programmi raames soovivad nad kohtuda teiste Euroopa partneritega, et vahetada kogemusi naiste edutamise alal.Intervjuu sisaldas järgmisi punkte: Naiste
edutamise kontseptsioon ja/või karjääri ning pereelu ühildamine; Kuidas on naiste edutamine teie politseisüsteemis korraldatud; Spetsiifiline haridus ja väljaõpe või muud toetavad meetmed; Inimressursi arengumeetmed juhtimistasandi jaoks; Kommunikatsioon ja vastastikune lugupidamine; Naiskvoodid; Tulemused: edu või ebaõnnestumine; Naiste osakaal teie politseisüsteemis ja/või spetsiifilistes valdkondades; Töösoorituse statistiline arvestamine, kaasa arvatud osalise tööajaga rakendatud töötajad; Naiste osakaal väliteenistuses (vormiriiete kandmist eeldavas teenistuses), kriminaaluurimises (CID) ja administratiivteenistuses.

EPN liikmed osalesid 8. septembril 2013 toimunud SEB sügisjooksul.

12. septembril 2013 möödus 103 aastat sellest kui Los Angelese politseis asus tööle Alice Stebbins Wells, maailmale teadaolevalt esimene naispolitseinik. Seoses selle tähtpäevaga andis Sirje Sarapu intervjuu Vikerraadiole. Alice Stebbins Wells oli tööle asudes 37 aastane  ja ta töötas politseis 30 aastat kuni
pensionile minekuni. Tööle asumisel oli tema esmaseks eesmärgiks aidata tegeleda alaealiste laste ja naistega, kes olid kuriteo ohvrid. Sel hetkel kui tema läks pensionile, oli Los Angelese politseis tööl juba 1513 naist. Enne
politseisse tööle asumist oli Alice olnud sotsiaaltöötaja. Samuti oli  Alice Stebbins Wells  Rahvusvahelise
Naispolitseinike Assotsiatsiooni asutaja ja esimene president. Assotsiatsioon loodi 1915. aastal, seega täitub organisatsioonil 100 aastat asutamisest 2015. aastal ja seda tähistatakse rahvusvahelise konverentsiga Suurbritannias.

Arengukava töörühm kogunes 17. septembril 2013, et teha kokkuvõtted kevadel toimunud üldkoosoleku töörühmade ettepanekutest ja minna edasi arengukava koostamise protsessiga.

Sellel sügisel toimuvad Euroopa Naispolitseinike Võrgustikus uued valimised ja seoses sellega oli võimalus esitada kandidaadid. Eelmise perioodi – 2011 novembrist kuni 2013 novembrini oli Veronika Isberg Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku juhatuse liige Politsei- ja Piirivalveameti esindajana ning Elina Orumaa Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogu liige EPN esindajana. EPNi juhatus tegi PPA-le ettepaneku jätkata Euroopa
Naispolitseinike Võrgustikuga koostööd kontaktiisiku kaudu, kelleks esitasime Veronika Isbergi. Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse otsusel tehti Euroopa Naispolitseinike Võrgustikule ettepanek määrata EPNi esindajaks Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku üldkogusse EPNi liige Elina Orumaa koos kandideerimisõigusega võrgustiku
 juhatusse.

Ajakirja „Radar“ septembrikuu numbris on intervjuu Sirje Sarapuga seoses peatse Eesti Politsei Naisühenduse 10. aastapäeva saabumisega, mida ühendus tähistab 7. detsembril 2013 Pärnus ümarlauaga ja sellele järgneva vastuvõtuga.


Kokkuvõte 2013 II kvartali tegemistest 


18. aprillil 2013 toimus Tartus EPNi üldkoosolek, kus kinnitati 2012 aasta majandusaruanne, tutvustati 2013. aasta tegevuskava ning toimus ühine arutelu töörühmades EPN arengukava koostamiseks. Pealelõunane
 paneeldiskussioon „Naised piirivalves 20“ oli pühendatud piirivalve valdkonnas töötavatele naistele. Õhtuse koosviibimise ja etenduse vaatamisega Vanemuise teatris tähistati 20 aasta möödumist esimesest naispassikontrolöride kursuse alustamisest taasloodud Eesti Piirivalves.

26. aprillil 2013 oli EPNi liikmetel võimalik osaleda Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt korraldatud konverentsil "Koos vabaühendustega sooteadlikku poliitikat edendamas".

29. aprillil 2013 kinnitas Raigo Haabu (peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal peadirektori ülesannetes) Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Politsei Naisühenduse tegevuskava 2013-2015 koostöölepingu täitmiseks, mis sõlmiti PPA ja EPN vahel 16.01.2013

04.maini 2013 oli võimalik tellida EPN logoga meeneid. Hetkel on kõik meenete tellimused ära saadetud ja osaliselt ka tellimused täidetud. Esimesel võimalusel toimetatakse kõik meened tellijateni.

18.mail 2013 osales EPNi juhatuse liige Veronika Isberg Eesti Naisteühenduste Ümarlaua seminaril „Uuringutega kindlaks tehtud …“? ja sellele järgneval Eesti Naisühenduste Ümarlaua volitatud
esindajate koosolekul
. Alates 12.aprillist 2011 on EPN Eesti Naisühenduste Ümarlaua liige. EPNi poolseteks volitatud esindajateks on Veronika Isberg ja Sirje Sarapu. Eesti Naisühenduste Ümarlaua (ENÜ) 10-ndaks sünnipäevaks valmib elektrooniline kogumik liikmesorganisatsioonide ja ENÜ tegevuse kohta nende aastate jooksul. Selle kogumiku jaoks saadavad kõik liikmesorganisatsioonid 15. juuliks 2013 lühikokkuvõtte oma viimase 10 aasta tegevustest koos fotodega.  

Maikuu viimasel nädalal toimusid Eestis Põhjamaade, Balti riikide ja Loode-Venemaa koostööprojekti „Võitlus inimkaubandusega: tööjõu, laste ja seksuaalne ekspluateerimine“ kolmas õppereis ja lõpukonverents
OHVRITE JA KURJATEGIJATE IDENTIFITSEERIMINE – MIKS ME EI MÄRKA NEID?
28-29. mail 2013 toimunud Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku projekti kolmandat õppereisi ja 30.-31. mail toimunud Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis ja Põhja- ja Baltimaade Naispolitseinike Võrgustiku
korraldatavat rahvusvahelist inimkaubanduse teemalist konverentsi korraldamist koordineerisid Veronika Isberg ja Raili Ångman ning aitasid korraldada paljud EPN liikmed.

03.juunini 2013 oli võimalik EPNi liikmetel osaleda fotokonkursil „Märka stereotüüpi“. Sotsiaalministeerium
korraldas fotokonkursi soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames, mille eesmärk oli tõsta Eesti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Kampaaniat rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

07. juunil 2013 osalesid EPNi liikmed Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse nais- ja meesuuringute ajakirja „Ariadne Lõng“ uue numbri esitlusel ning järgneval ümarlaual „Helsingi Ülikooli Christine Instituudi 5. konverentsi jälgedes“ (Feminist thought – politics of concepts 23-25 May 2013, University of Helsinki, Finland).

Kuni 14.juunini 2013 oli võimalik kandideerida Euroopa Naispolitseinike Võrgustiku poolt korraldatavale karjääri arendusseminarile, mis toimub Austrias 14-18.10.2013. Kandidaate oli viis ja juhatuse otsusega osutus valituks Miina Frank, kelle lähetuskulud katab Politsei- ja Piirivalveamet.

14. juunil 2013 osalesid EPNi liikmed Zonta Tallinna Klubi ja Eesti Juristide Liidu Naisjuristide Ühenduse poolt korraldatud ümarlaual "NAINE, SA OLED ROHKEM VÄÄRT!" Toimus kaks paneeli: „Mida tähendab võrdse tasustamise põhimõte ja kuidas see aitab vähendada palgalõhet?“ ja „Kuidas jõuda soolise tasakaaluni otsustustasandil?“. Päeva lõpuks andsid ümarlaual osalevate naisühenduste esinaised ülevaate oma ühenduse tegevustest, mis võivad aidata jõuda soolise tasakaaluni otsustustasandil. EPN esinaine Sirje Sarapu tõi muuhulgas välja olulisena PPA ja EPN tegevuskava 2013-2015, mille kohaselt võimaldatakse EPNil olla arvamuse andjana kaasatud PPA tegevustesse, mis avaldavad või võivad avaldada mõju politseis töötavatele naistele: karjäärisüsteemi arendamise töörühmas osalemine; vormiriietuse töörühmas osalemine; palgajuhendi ja edutamise korraga seotud dokumentidele arvamuse andmine.Kokkuvõte 2013 I kvartali tegemistest 


16. jaanuaril 2013 sõlmisid PPA peadirektor ja EPN esinaine Politsei ja Piirivalveameti ning Eesti Politsei Naisühenduse vahelise koostöölepingu.

Tegemisel on EPN arengukava, läbi on viidud küsitlus EPN liikmetele ja moodustatud töörühm arengukava
koostamiseks. Lisaks töörühma kooskäimisele on kõigil liikmetel võimalus jagada oma häid mõtteid, saates kirja juhatuse e-posti aadressile.

Novembris ja detsembris 2012 osales EPN Eesti Naisühenduste Ümarlaua liikmete projektis „Naiste turvalisus ja naistevastase vägivalla ennetamine“, mille raames EPN liikmed viisid läbi loenguid erinevates maakondades
Eesti Naisühenduste Ümarlaua - ja Eesti Puuetega Naiste Ühenduse liikmetele. Selle projekti raames toimus viimane loeng 10. jaanuaril 2013 Imaveres.

24.jaanuaril 2013 osalesid EPN liikmed kohtumisel suursaadik Mart Helmega Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus.

26. jaanuaril 2013 osales EPN liige Tallinna Ülikoolis toimunud Eesti Naisühenduste Ümarlaua poolt korraldatud seminaril „MEIE IGAPÄEVANE DISKRIMINEERIMINE“

26-27. jaanuaril 2013 osales EPN liige Naisjuristide Ühenduse poolt korraldatud matkal „Talverõõm“. Talvistes tingimustes läbiti vapralt mitukümmend kilomeetrit ja veedeti öö metsas.

24. veebruaril 2013 varahommikul käisid EPN Põhja –Eesti osakonna-, Naisjuristide Ühenduse- ja MTÜ Eluliin esindajad koos lipuheiskamise tseremoonial Toompeal ja hiljem tähistasid ühiselt Eesti Vabariigi sünnipäeva Eesti Panga muuseumis.

2. märtsil 2013 korraldas Eesti Politsei Naisühendus koostöös Naiskodukaitsega talvise perepäeva Mõedaku Spordibaasis. Osalejatele toimus ennetusteemaline tunnike koos koertega, naiskodukaitse esindajad õpetasid soovijaid valmistama ehtsat katlasuppi ja loomulikult sai veidi kargel, aga päikesepaistelisel päeval nautida talvemõnusid suusaradadel ning kelgumäel. Kellel oli soovi ja tahtmist, sai koos rahvatantsijatega ka jalga keerutada.

5. märtsil 2013 kutsusid Naiskodukaitse Harju ringkonna esindajad meie naisi trühvleid valmistama. Koos valmisid maiustused ja lisaks valmistati ka kenad kinkekarbid pakendamiseks.

8. märtsil 2013 osalesid EPN liikmed Euroopa Parlamendi Infobüroo poolt korraldatud ümarlaual „Naised ja kriis: Kas parem on seal, kus meid pole?“

8. märtsil 2013 osalesid EPN liikmed Naisjuristide Ühenduse poolt korraldatud ühisel naistepäeva tähistamisel Argentiina restoranis. Koreograaf Simo Kruusement õpetas flamenco tantsusamme ja Erich Krieger tervitas naisi oma lauluga. Erinevate ühenduste esindajad olid valmistanud ette tantsu, mis tuli just selle peol esmaesitlusele.

10. märtsil 2013 korraldas Eesti Politsei Naisühendus koostöös Naiskodukaitse ja Sisekaitseakadeemiaga kolmandat korda Lauluväljakul heategevusliku koguperepäeva „Naistelt naistele“, mille käigus kogutud tulu
756 eurot annetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et toetada erivajadustega laste vanematele lapsehoiuteenuse võimaldamist. Perepäeva korraldamisest võttis osa üle 100 vabatahtliku erinevatest organisatsioonidest.


Koguperepäeva tulu annetati puuetega laste toetuseks 

Eesti Politsei Naisühendus korraldas Tallinna lauluväljakul heategevusliku koguperepäeva “Naiselt naisele”, mille käigus kogutud  756 eurot annetati lastehoiuteenuse toetamiseks.


Juba kolmandat korda toimus naistepäeva järel heategevusliku koguperepäev “Naiselt naisele”, mille korraldas Eesti Politsei Naisühendus  koostöös Sisekaitseakadeemia ja  Naiskodukaitsega. Ürituse eel otsustati kogu kogutud tulu annetada SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et toetada erivajadustega laste vanematele lapsehoiuteenuse võimaldamist. Piletitulust, heategevuslikust loteriist ja rahalistest annetustest kogunes puuetega lastele kokku 756 eurot.

Eesti Politsei Naisühenduse esinaine Sirje Sarapu ütles, et kui varasemal kahel aastal toetati naistevarjupaikasid, siis see aasta langes valik laste toetuseks. „Üritus läks igati korda ja tahan rõhutada just koostööd Lastefondiga, mis oli väga hea, sest nad ise panustasid suuresti ürituse läbiviimisse,“ lisas Sarapu. Ta lootis, et tulevikus saab veelgi toimuma taolisi ettevõtmisi.

“Me oleme koguperepäeva eestvedajatele väga tänulikud, et nad aitasid üritusega avada meie fondi 2013. aasta põhikampaania, millega kutsume üles toetama sügava ja raske puudega lapsi ja nende peresid lapsehoiuteenuse võimaldamisega,” teatas Lastefondi tegevjuht Agnes Karlson.

Koguperepäev “Naiselt naisele” on igal aastal toimuv heategevusüritus, millega võimustruktuuride naisühendused tutvustavad naistele võimalusi, kuidas tõsta oma lähedaste turvalisust. Tegevusi on kõigil aastatel jagunud kogu perekonnale – alates meestehoiust ja lõpetades klounide etendusega. 


Naistepäeva tähistame flamenkoga 

EPN tähistab naistepäeva 8.märtsil Argentiina restoranis

EPNi ühine naistepäeva tähistamine toimub Tallinnas Pärnu maantee 37 asuvas Argentiina restoranis. Koosviibimine toimub restorani II korruse ruumides algusega kell 16.00

 Kavas on :

·         flamenko tantsuõpetus treener koreograafilt Simo Kruusemendilt

·         üllatusesinejad ühenduste liikmete näol „Tantsud tähtedega“

·         tervitusjook ja külmad suupisted

Naistepäeva ürituse korraldaja on Juristide Liidu Naisjuristide Ühendus ja koos EPNi naistega ühinevad veel naised MTÜ Eluliinist, Ettevõtlusjuristide Ühendusest.

Kuna üritus oli eelregistreerimisega, siis broneeritud kohad on kõik täis.


Politsei- ja Piirivalveameti suurperedele koguti korjanduse ja heategevusliku oksjoniga peaaegu 800 eurot

Eesti Politsei Naisühendus ning  Politsei- ja Piirivalveameti kaplanid koostöös korraldasid 2012 aasta novembri keskpaigast kuni 14. detsembrini traditsioonilise kampaania „ Aita toetada meie organisatsiooni suurperesid!“ Samuti toimus detsembris suurperede toetuseks heategevuslik käsitöö oksjon.

Kogutud raha kingiti jõuludeks Politsei- ja Piirivalveametis töötavate ametnike peredele, kus kasvab viis või rohkem alla 18-aastast last. Üle asutuse kogunes paljulapseliste perede toetuseks peaaegu 800 eurot, mis on enam kui 2011. aastal.

Eesti Politsei Naisühenduse esinaine Sirje Sarapu ja Politsei- ja Piirivalveameti peakaplan Jaan Jaani tänavad kõiki raha ja käsitöö annetajaid, samuti kolleege, kes aitasid korjandust ja oksjonit läbi viia!


siit leiad meie 2013.aasta kõik uudised ja sündmused http://epn.ee/blog

Voog. Tee ise koduleht!
EST ENG RUS